Aplicació mòbil d’informe d’hores

By 14 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

En Carver servir una aplicació web per al informe del consum d’hores pels tècnics en cadascun dels projectes i tasques assignades.

Fins ara el tècnic, a través d’un formulari web, entra el consum en hores dedicat a la tasca assignada en un moment en concret.

Normalment aquesta entrada no es fa en el moment del treball sinó dies més tard quan mensualment venç el termini de presentació de l’informe. Això dóna lloc a inexactituds i oblits.

Per evitar aquests problemes, hem dissenyat i construït una eina de reporting automàtic. Tenint en compte que molts dels nostres tècnics treballen fora de les nostres oficines, ens vam decidir per una aplicació que es pogués executar en un dispositiu mòbil, triant el desenvolupament en Android ja que la gran majoria d’ells té telèfons amb aquest sistema operatiu.

L’aplicació presenta a cada tècnic la llista de tasques que té assignades. L’autenticació del tècnic es fa automàticament a través del seu número de telèfon, al qual l’aplicació té accés. Amb la llista a la pantalla, el tècnic té dues opcions per a cadascuna de les tasques normals, reportar manualment el nombre d’hores a través d’un formulari o entrar en mode automàtic, a partir d’aquest moment l’aplicació durà un compte de les hores dedicades que seran reportades de manera automàtica quan el tècnic doni, mitjançant l’aplicació, la tasca com acabada. Per evitar errors i oblits, l’aplicació reporta unes hores predeterminades a qualsevol tasca no finalitzada en un moment del dia determinat, ambdós valors són configurables. Les tasques especials com ara vacances, permisos, etc. només poden reportar de forma manual. L’aplicació permet corregir, mitjançant un formulari, qualsevol informe incorrecte.

L’aplicació mòbil està desenvolupada amb l’API d’Android. L’aplicació host s’ha modificat per publicar una sèrie de web services de tipus RESTful que permeten l’accés remot. Aquesta modificació va ser molt senzilla en ser una aplicació desenvolupada amb CarverMVC i existir un model de classes molt definit.

L’aplicació Android executa els web services de l’aplicació host, serialitzat i deserializar paràmetres i resultats a través del format estàndard JSON. En el cas del host serialització i deserialización, les porta a terme automàticament les llibreries de Spring, en el cas de l’aplicació Android es fa manualment a través de la llibreria Jackson de Codehaus. En qualsevol cas tant en l’aplicació host com en la mòbil s’utilitza el mateix model de classes que va significar un gran avantatge en el desenvolupament.

Aquest tipus de desenvolupaments són extrapolables a infinitat d’aplicacions de qualsevol sistema operatiu mòbil, i estan especialment indicats per a aquells casos en què es necessita un bon nivell d’ubiqüitat en el maneig de les mateixes.