Arquitectura J2EE

By 14 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Definición e implementación

Carver ha participat en un projecte de definició de l’arquitectura Java per una empresa dedicada als serveis clínics. El projecte s’ha basat en les següents tasques:

  • Disseny, implementació, prova i implantació dels components core de base (arquitectura) sobre els quals es construeix i explota el nou sistema seguint l’especificació J2EE
  • Proposta i selecció de les eines, procediments, documentació i facilitats que permeten el manteniment de l’arquitectura de desenvolupament i explotació, i que faciliten els futurs desenvolupaments sobre aquesta arquitectura.
  • Instal·lació de tots els components de la solució proposada, inclosos els servidors lògics (servidors web, servidors d’aplicacions, gestors de bases de dades, drivers d’accés a dades, llibreries per a connexió a sistemes externs, etc.), excepte sistemes operatius, en els entorns de desenvolupament, preproducció i producció.
  • Desenvolupament d’un projecte pilot que ha permès provar i validar la idoneïtat de l’arquitectura proposada i construïda.

L’arquitectura proposada i implementada s’ha basat fonamentalment en Spring i Hibernate. També s’ha optat per incloure com a eina de desenvolupament d’aplicacions de gestió la nostra eina Carver MVC.

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb un Consultor Tecnològic, en la fase de definició de l’arquitectura, i amb una Analista i un Programador en la fase de provisió i implementació de la solució proposada, i en el desenvolupament del projecte pilot.