INSURANCE – SOLUCIONS PER Al SECTOR BANCA-ASSEGURANCES

Carver ha desenvolupat una línia de productes específics per als professionals del Sector Assegurador i el Sector Banca. Solucions que permetran optimitzar recursos de l’empresa. Solucions per a gestió de corredories, oficines de perits,…

eperit

SOLUCIONS PEL PERIT TAXADOR

ePerit és un sistema de gestió d’expedients de sinistres pensat única i exclusivament per al perit, que:

 • Permet la connexió amb el despatx des de qualsevol racó del món.
 • Permet comunicar automàticament amb les principals Companyies Asseguradores
 • Gestiona expedients de diversos i d’automòbils.
 • No requereix instal·lació.
 • No requereix manteniment.
 • És molt fàcil d’utilitzar.
 • Té un baix cost

MÒDULS QUE INTEGREN EPERIT

ePerit està integrat per tres mòduls que es complementen i l’ús conjunt dels quals permet explotar tota la potencialitat d’aquesta eina:

EPERIT GESTIÓ

Permet la gestió pericial, individual o col·lectiva, des d’un despatx, mitjançant la utilització de PC o servidors convencionals, o un servei SaaS . Les pricipales funcions són tant de getión d’expedients com a econòmica:

  • Obertura i Alta de l’expedient (manual / automàtica)
  • Assignació a perits
  • Gestió d’expedients, per part del perit o per part l’administració
  • Revisió del peritatge
  • Gestió de documents i fotografies
  • Informació de visites i avanços
  • Connexió amb valoradores de sinistres
  • Recepció i enviament d’emails des del propi expedient
  • Liquidació a perits
  • Liquidació a companyies
  • Liquidació a companyies
  • Consulta d’Històrics i Estadístiques.

EPERIT APP ANDROID

És una aplicació de la família ePerit desenvolupada per a dispositius mòbils amb Sistema Operatiu Android, que cobreix les necessitats dels perits per permetre’ls recollir de manera estructurada la informació del peritatge en el lloc del sinistre, sense necessitat de tenir disponible una connexió a internet. L’App Android permet realitzar totes les funcions de ePerit Gestió en mobilitat, utilitzant un dispositiu amb SOTA Android (Tablet, mòbil, etc.), juntament amb algunes característiques pròpies dels dispositius mòbils.

EPERIT ALTES AUTOMÀTIQUES

Resol la funció d’altes automàtiques d’expedients, a partir dels documents en format electrònic proporcionats per les principals Companyies d’Assegurances. Actualment ePerit admet l’alta per més de 40 Companyies. El mòdul incorpora les plantilles d’alta automàtica per més de 40 Companyies. Els principals avantatges que aporta aquest mòdul quan es realitzen altes d’expedients són:

 • Reducció de tasques manuals
 • Supressió de transcripcions
 • Eliminació d’errors
 • Millora en la qualitat de les dades
 • Increment de l’agilitat i velocitat de les altes

BENEFICIS DE EPERIT

 • Reducció de costos de gestió (Negoci) i de manteniment de l’aplicació (IT).
 • Reducció del termini de tramitació dels expedients, que implica disposar de més temps de dedicació al negoci.
 • Reducció d’errors per l’automatització en la transcripció de la informació (lectura automàtica d’encàrrecs)
 • Millora en les possibilitats de control del grau de compliment i qualitat dels serveis encarregats.
 • Facilita el seguiment dels equips de treball.
 • Permanent accés a la informació des de qualsevol punt amb connexió a Internet.
 • Major control de la informació en tenir tota la documentació accessible i estructurada.
 • Millor servei al client.
 • Reducció del temps global de gestió que redunda en una major productivitat de l’equip.

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

Multitarificador 250

CERCADOR D’ASSEGURANCES

El Multitarificador és una aplicació que proporciona comparatives de preus i de cobertures d’assegurances de diferents companyies i que permet la personalització de les mateixes d’acord amb les directrius corporatives de disseny del client.

EXISTEIXEN 3 DESENVOLUPAMENTS SOBRE EL MOTOR TARIFICADOR

MULTITARIFICADOR ESTÀNDARD

Paquet bàsic no personalizable. Els programes pertanyen a Carver. S’ofereix en SaaS (Software as a Service). L’aplicació està instal·lada en els nostres servidors oferint un servei d’Hosting

MULTITARIFICADOR PERSONALITZAT

Paquet bàsic amb adaptacions segons client. El motor d’enllaç amb companyies i els processos bàsics són propietat de Carver. La propietat intel·lectual de la personalització i adaptació és del client. El motor del tarificador està instal·lat en els nostres servidors. La personalització sol·licitada pel client pot estar instal·lada en el client o amb el tarificador en els servidors proporcionats per Carver.

MULTITARIFICADOR A MIDA

Realitzat totalment a mida de les necessitats del client. Es desenvolupa un motor d’enllaç i uns processos bàsics personalitzats dirigits a cobrir les necessitats que el client requereix. La propietat intel·lectual dels desenvolupaments i adaptacions és del client. L’aplicació pot estar instal·lada en el client o en els servidors que Carver ofereix en modalitat d’Hosting.

FUNCIONALITATS

 • Es guarden, recuperen i retarifican projectes, entenent per projectes aquelles peticions de preu i cobertures que s’han realitzat a les companyies per petició d’un client, i que no s’han contractat.
 • Es emeten pòlisses on-line
 • Es permet la consulta dels contractes emesos (pòlisses)
 • Es gestiona documentació i certificats
 • Es realitzen consultes estadístiques (nombre de projectes i contractes en un període de temps determinat)
 • Es gestionen usuaris i perfils

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

GeiSeg

SOLUCIÓ INTEGRAL PER AL MEDIADOR D’ASSEGURANCES

LA SOLUCIÓ MÉS AVANÇADA PER A la COMPLETA GESTIÓ DE LES CORREDORIES D’ASSEGURANCES

MULTITARIFICADOR d’Assegurances totalment Integrat.

GESTWIP és una Solució Integral per al Mediador d’Assegurances que permet la gestió administrativa, comercial, comptable i documental.

 • Parametrització de la major part dels seus conceptes.
 • La seva tecnologia i arquitectura permet de forma àgil la seva adaptació a qualsevol necessitat del mercat.
 • Dissenyada tècnica i funcionalment per experts del mercat d’Assegurances.
 • Permet el tractament de la totalitat de la informació en funció de les eines de mercat.
 • Permet contemplar les diferents casuístiques de cada perfil de mediador en funció de : volum de negoci, estructura comercial, canals de comercialització, àmbit geogràfic.

Aplicació integrada amb les companyies

A més de les càrregues dels fitxers de cartera de les diferents companyies, l’aplicació realitza càrregues de clients, pòlisses, sinistres i rebuts en funció de la disponibilitat de cadascuna de les companyies.

El multitarificador és un altre nexe d’unió amb les companyies, les quals proporcionen el servei de tarificació i contractació online.

GESTWIP ja està dissenyada amb l’objectiu de poder realitzar actualitzacions amb impacte 0 orientades a implementar nous serveis (consulta online de pòlisses, gestió de sinistres, …) a mida que les companyies disposin d’ells.

Independent de l’estructura informàtica de la corredoria

GESTWIP és una aplicació amb arquitectura 100% web i que no precisa d’una arquitectura informàtica especial o mínima de la corredoria.

L’aplicació pot ser instal·lada tant en un servidor de la corredoria com en els servidors de Carver, i en tots dos casos, serà accessible pels usuaris de la corredoria via internet des de qualsevol lloc.

GESTWIP cobreix de manera global totes les necessitats informàtiques de Gestió que una corredoria pot tenir:

 • Gestió global del negoci de la corredoria
 • Multitarificador online
 • Integració amb les principals companyies asseguradores
 • Integració Comptable
 • Gestió de clients

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

GeiMut

GEIMUT – GESTIÓ INTEGRAL DE MUTUES

 

GeiMut és una solució, específicament indicada per les Mutualitats de Previsió Social, que gestiona tot el cicle administratiu dels productes d’assegurances que l’Entitat comercialitza i gestiona. GeiMut s’ha dissenyat i construït partint d’una anàlisi de requeriments de les Mutualitats i de l’estudi del funcionament del mercat d’aquestes. GeiMut per un disseny modular, permetent així una millor adaptació a cada client, i facilitant les futures evolucions i ampliacions. Els principals mòduls, i per tant funcionalitats, que incorpora aquest producte són:

 • Gestió de clients
 • Taller per a la creació de nous productes
 • Tarificació de productes
 • Emissió de pòlisses
 • Emissió de rebuts
 • Impressió ofereixes i contractes
 • Emissió de suplements i els rebuts corresponents
 • Emissió cartera i renovació de pòlisses
 • Gestió cobraments
 • Gestió de devolucions
 • Reassegurances
 • Interficie comptable
 • Gestió de Sinistres i Prestació de serveis
 • Càlcul de les Provisions tècniques
 • Generació d’Informes de gestió

Des d’un punt de vista tecnològic la solució GeiMut està basada en un entorn Java 1.8, usant llibreries Hibernate i Java Server Façs, usant un Servidor d’aplicacions Tomcat 7. El Servidor de base de dades és My SQL 5.6.

proveïdors 250

ISM – INSURANCE SUPPLIERS MANAGEMENT

La Solució ISM facilita la gestió dels proveïdors de serveis encarregats des del departament de Sinistres de les entitats asseguradores.

La gestió que duu a terme ISM estalvia costos i temps als gestors els qui s’eviten també errors de transcripció gràcies a aquesta aplicació. Això reverteix en una major productivitat i rapidesa en aquelles gestions que fins avui requerien diversos tràmits entre l’asseguradora i els seus proveïdors.

Tenen cabuda dins de l’eina tots aquells proveïdors als quals se’ls realitzen de forma habitual encàrrecs, tals com a Perits, Advocats, Procuradors, Comissaris d’Avaries, Professionals d’Assistència (vidriers, reparadors?.) entre uns altres.

Una altra característica destacable és la facilitat de connexió amb altres entorns. ISM permet la connexió amb el sistema de sinistres de la companyia, automatitzant l’intercanvi d’informació, estalviant temps de gestió, i minimitzant els errors de transcripció d’informació entre entorns.

FRAUDE1

DETECCIÓ DE FRAU

L’eina de detecció de Frau es basa fonamentalment en un sistema de scoring, que utilitza una sèrie de taules de puntuació associades a unes regles de negoci determinades, que es comproven en diferents moments de la pòlissa així com durant tota la vida dels sinistres que puguin ocórrer.

L’eficiència en la detecció del Frau depèn que les regles que es defineixen siguin un fidel reflex de les casuístiques que típicament desencadenen els fraus, i en la freqüència amb que aquestes solen produir-se.

El resultat d’aquesta avaluació és una puntuació sobre la base de la qual es realitzen una sèrie d’accions definides prèviament, que constitueixen el workflow de la gestió de Frau.

La definició de les regles de negoci constitueix la primera part del projecte, en la qual s’estableix una estreta col·laboració entre els analistes de negoci de Carver i els usuaris finals de l’aplicació.

Existeix una part configurable per part de l’usuari, per a això es dota al gestor de les eines necessàries per a aquesta tasca , i un nucli no configurable per part de l’usuari, el qual es pot adaptar tècnicament seguint les seves indicacions.

Sobre la base de l’experiència acumulada en el sector assegurador, i en el desenvolupament d’aplicacions per a la gestió del frau en diverses companyies asseguradores, Carver posa a la disposició de les empreses del Sector Assegurador una eina específica dissenyada per a la detecció del frau a les àrees de subscripció i sinistres. La finalitat d’aquesta eina se centra en:

L’eina de detecció de Frau es basa fonamentalment en un sistema de scoring, que utilitza una sèrie de taules de puntuació associades a unes regles de negoci determinades, que es comproven en diferents moments de la pòlissa així com durant tota la vida dels sinistres que puguin ocórrer.

L’eficiència en la detecció del Frau depèn que les regles que es defineixen siguin un fidel reflex de les casuístiques que típicament desencadenen els fraus, i en la freqüència amb que aquestes solen produir-se.

El resultat d’aquesta avaluació és una puntuació sobre la base de la qual es realitzen una sèrie d’accions definides prèviament, que constitueixen el workflow de la gestió de Frau.

La definició de les regles de negoci constitueix la primera part del projecte, en la qual s’estableix una estreta col·laboració entre els analistes de negoci de Carver i els usuaris finals de l’aplicació.

Existeix una part configurable per part de l’usuari, per a això es dota al gestor de les eines necessàries per a aquesta tasca , i un nucli no configurable per part de l’usuari, el qual es pot adaptar tècnicament seguint les seves indicacions.

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial