Conversió d’aplicacions d’usuari a J2EE

By 14 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

És relativament freqüent que els usuaris desenvolupin les seves pròpies aplicacions utilitzant les eines informàtiques de les quals disposen. Entre aquestes eines, de les quals trobem moltes al mercat, podem destacar dues que han tingut una gran acceptació, Access i Lotus Notes. Aquestes eines estan pensades per a resoldre problemes puntuals, a nivell personal (o com a molt departamental)

i permeten el desenvolupament d’aplicacions simples sense excessius coneixements informàtics i amb una inversió moderada d’esforços. Els problemes sorgeixen quan aquestes aplicacions deixen de resoldre problemes de forma puntual i van guanyant pes específic, augmentant criticitat, i fins i tot transcendeixen de l’àmbit departamental. Els problemes més freqüents que solen tenir aquests tipus de desenvolupaments els podem resumir en els següents:

 • Dissenys i desenvolupaments poc estructurats.
 • Sistemes de seguretat d’accés a la informació molt precaris.
 • Manca de procediments de back-up de la informació
 • Absència de plans de manteniment. (Aquestes aplicacions solen ser alienes als inventaris dels departaments d’informàtica).
 • Problemes de rendiment.
 • Errors ocults.

Enfront aquests possibles inconvenients és normal que hi hagi en moltes entitats una elevada inquietud per aquest tipus d’aplicacions. El repte consisteix a convertir aquestes aplicacions, en entorns tecnològicament més assequibles, de forma fiable, ràpida i, sobretot, amb uns costos raonables.
En Carver hemos invertido en el diseño y desarrollo tanto de metodologías como de herramientas que ayudan y facilitan la conversión de aplicaciones de usuario a entornos Web

En Carver fa ja bastant temps que hem detectat aquesta problemàtica, i hem invertit en el disseny i desenvolupament tant de metodologies com d’eines que ajuden i faciliten la conversió d’aplicacions en aquestes tecnologies a entorns molt més fiables i que puguin ser gestionats de forma normal pels departaments d’informàtica de les entitats afectades. Amb aquests objectius i amb una important activitat comercial, Carver ha anat realitzant projectes d’aquest tipus, i per tant adquirint experiència i millorant els seus mètodes i eines. En aquest article comentem, com a mostra del que s’ha dit, un dels últims projectes que hem abordat. Es tracta de la conversió d’un conjunt d’aplicacions Access, desenvolupades pels usuaris en l’entorn de l’Administració Pública Catalana. El plantejament general del projecte ha consistit a convertir les aplicacions utilitzant com a eina de suport Carver MVC,  tenint en compte les següents premisses:

 • Respectar la funcionalitat actual de les aplicacions actuals. Bàsicament centrades en llistes, formularis i llistats.
 • Respectar l’estructura de dades de les aplicacions, excepte aquelles millores o esmenes que s’han considerat oportunes per a garantir el correcte funcionament de les aplicacions una vegada migrades.
 • Obtenir aplicacions en entorn J2EE que funcionin sense necessitat de contractar cap element addicional o run-time.
 • Facilitar el manteniment de les aplicacions resultants, que ha de poder ser portat a terme per qualsevol tècnic suficientment qualificat en J2EE, encara que no hagi intervingut en aquest projecte de migració. Facilitar l’accés a les aplicacions mitjançant un navegador web estàndard.
 • Afegir a les aplicacions un concepte bàsic de seguretat, establint un logon per a accedir a les aplicacions i definir perfils d’usuari per a establir les funcions que són accessibles a cadascun d’ells.
 • Possibilitar a les noves aplicacions el seu funcionament accedint a bases de dades de qualsevol tipus estàndard (Oracle en aquest cas concret), permetent que puguin accedir a dades corporatives sense cap escull tecnològic.

Per tots aquests motius CARVER ha fet ús de la seva eina Carver MVC, obtenint una altíssima qualitat del codi font resultant i, per tant, una completa mantenibilitat, possibilitant que el projecte s’hagi portat a terme amb èxit i amb un nivell d’esforços i per tant de costos, molt moderat. Els temps d’obtenció de resultats també han estat molt breus.