Geolocalització en pòlisses d’assegurances

By 16 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Julio 2015

Carver ha desenvolupat per un dels seus clients del sector assegurances, un projecte de geolocalització per millorar l’estudi dels expedients. El projecte consisteix en desenvolupar les interfícies amb les Companyies especialitzades en proporcionar dades sociodemogràfiques i en desenvolupar també tot el tractament intern d’aquesta informació, transferint-la a les aplicacions encarregades d’estudiar les propostes d’assegurança.

Un dels objectius fonamentals de les Companyies d’Assegurances és conèixer millor als seus clients i els béns que pretenen assegurar, per poder aplicar tarifes competitives, descartar les operacions d’alt risc, minimitzar els costos i prevenir i combatre possibles fraus. Aquesta informació sociodemogràfica, convenientment analitzada, permet incrementar notablement l’eficàcia de diversos procediments crítics de les Companyies.

L’objectiu principal d’aquest projecte consisteix en l’obtenció d’informació sociodemogràfica utilitzant les direccions postals. A partir d’aquesta dada es pot obtenir nova informació d’alt valor que serveix per alimentar models analítics complexos, tenint en consideració l’impacte de l’entorn geogràfic i sociodemogràfic.

Aquesta informació és d’especial rellevància quan l’objecte de risc de la pòlissa és un immoble urbà (casa, edifici, pis, comunitat de veïns, etc.). Per la zona o barri, per l’antiguitat de la construcció, per la superfície real, per l’ús, i altres elements es pot categoritzar el bé immoble, i fins i tot els seus habitants.

A través d’empreses especialitzades en aquest camp, partint d’una adreça postal, es poden obtenir, a més de les dades cadastrals, la categorització d’una sèrie de paràmetres com ara nivell sociodemogràfic, tipus d’habitatge, tipus de llar, nivell laboral i capacitat econòmica dels habitants i entorn. Tota aquesta informació no contravé la LOPD, ja que no hi ha cap dada de caràcter personal. Amb els barems obtinguts es milloren notablement els criteris per a la presa de decisions davant d’una proposta d’assegurança.