SIGNATURA ELÉCTRONICA

e-rubrica és una Plataforma de Serveis de Signatura Electrònica per a diferents processos de negoci d’una entitat. Gestiona totes les necessitats de autenticitat i integritat, mitjançant l’ús de la signatura electrònica amb les seves corresponents evidències, necessàries per complir els requisits derivats de la Llei 59/2003, de Signatura Electrònica, la Llei 39/2015 del Procediment Administratiu Comú i adaptar-se al nou Reglament 910/2014 del Parlament Europeu.

Firma

DESCRIPCIÓ GENERAL

La plataforma e-rubrica està formada per un conjunt de serveis web (W) que són cridats per les aplicacions del client i addicionalment s’integren amb els serveis oferts per proveïdors de serveis de certificació (PSC).

e-rubrica gestiona certificats emmagatzemats de forma centralitzada en dispositius criptogràfics (HSM) o certificats emmagatzemats en local en el PC del client.

És una plataforma especialitzada en serveis lligats a la signatura electrònica, i per tant evita que el client o els proveïdors d’aplicacions de negoci, es vegin obligats a fer desenvolupaments que requereixen una alta especialització.

Dóna cobertura a totes les necessitats de signatura electrònica de qualsevol institució, permetent disposar de garanties d’integritat i autenticitat en els tràmits i, a més, permet complir la normativa vigent (llei 11/2007).

Està desenvolupada sota estàndards oberts (J2EE) i els requeriments tècnics per a la seva instal·lació i implantació són molt bàsics i la seva posada en funcionament és molt ràpida.

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

Modulos basicos

MÒDULS BÀSICS

Els mòduls que constitueixen el nucli d’aquesta plataforma són:

Signatura. Les funcionalitats principals són:

  • Genera signatures incrustades (“attached”) en documents Word, PDF i OpenDocument.
  • Genera signatures “detached” a CMS, CADES o XAdES per a qualsevol tipus de document.
  • Completa la signatura avançada del nivell bàsic a nivells complets, com per exemple XAdES-C, XAdES-X, XAdES-XL, facilitant la posterior arribada al nivell XAdES-A al moment del seu arxivat.
  • Pot utilitzar certificats en programari, emmagatzemats en el repositori local de certificats o en un servidor remot, o en maquinari, en dispositius locals tipus targeta criptogràfica (eDNI, T-CAT, etc.), o en dispositius segurs centralitzats d’emmagatzematge de certificats (HSM).

Validació. Les funcionalitats principals de Validació són:

  • Valida signatures electròniques mitjançant diverses autoritats de certificació (CA), i en particular de la plataforma PSIS de CATCert i @signatura.
  • Gestiona les respostes de les autoritats de certificació (CA), eliminant la necessitat d’actualització de la plataforma amb l’aparició de nous certificats.
  • Permet establir una entitat de validació primària i una secundària com backup.

Segell de Temps. Les funcionalitats principals de Segell de temps són:

  • Demana segell de temps a múltiples CA, i en particular, a la PSIS de CATCert o @signatura.
  • Disposa d’un servei de backup en cas que no estigui disponible PSIS o @signatura amb un altre proveïdor alternatiu.

Gestió d’Evidències. És un dels mòduls principals de la plataforma. És un sistema d’emmagatzematge de logs generats pels diferents esdeveniments de la plataforma en forma d’evidències, per adequar-se a la llei 39/2015.

  • Els registres s’encadenen en forma de cadena de Merckle. Cada registre s’emmagatzema, juntament amb el “hash” del registre anterior i se signa per garantir la integritat del registre. D’aquesta manera, mitjançant l’encadenament de registres, s’estableix una cadena de confiança de tot el sistema.
  • A més, incorpora segell de temps a les evidències per garantir el moment del registre.
  • Es poden establir diferents cadenes de confiança per tipologia d’esdeveniment.
  • Pot emmagatzemar evidències generades des de la pròpia plataforma o des d’aplicacions externes.
  • Permet explotar la informació a través de consultes dels registres emmagatzemats per període (inicial i final), per tipus d’evidència generada, per referència, per procés que ho crida, etc.
  • Genera informes (documents PDF signats) que poden ser usats com a font de prova pericial en litigis. Aquest PDF va acompanyat de les evidències en format XML que inclouen la signatura i l’encadenat empaquetat en un fitxer.

Administració de la Plataforma. El mòdul d’Administració permet

  • Configuració general del sistema.
  • Gestió dels usuaris de la plataforma. Rols (administració o consulta) i Permisos d’actuació amb el mòdul criptogràfic HSM (si escau).
  • Configuració dels tipus d’evidències a emmagatzemar.
  • Gestió de tipus de processos.
  • Consultes de les evidències.

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

Modulos adicionales

MÒDULS ADDICIONALS

Còpia Autèntica. Aquest mòdul genera còpies de documents públics administratius, emesos per mitjans electrònics i signats electrònicament de manera que tinguin consideració de còpies autèntiques, seguint els requeriments de la llei 39/2015.

Digitalització i Compulsa. Aquest mòdul és una aplicació web que permet convertir documents en paper a format digital, mantenint la validesa legal del document electrònic resultant. Aquest mòdul es basa en la capacitat que tenen les administracions i entitats públiques de compulsar documents. Aquest mòdul és especialment indicat per integrar-se amb registres electrònics d’entrada i sortida de documents. Actualment, aquest mòdul s’integra de forma nativa amb dos registres electrònics (ERES del Consorci AOC i S@rcat de la Generalitat de Catalunya).

Publicació en Seu. Seguint els requeriments de la llei 39/2015, aquest mòdul permet dotar a qualsevol document electrònic de tots aquells elements perquè pot ser publicat a la seu electrònica. Incorpora un servei web complementari per comprovar que el document ha estat efectivament publicat.

Custòdia i Preservació. Per poder ser preservat, un document o objecte ha de complir una sèrie de requisits en qüestió de formats i signatures. Genera els objectes digitals preservables en format XML per enviar l’arxiu, utilitzant estàndards oberts d’estructura i creació de paquets (OAIS). Gestiona la comunicació entre el client i la plataforma d’arxiu segur, tant per al seu enviament a l’arxiu com per a la recuperació de la versió actualitzada del document emmagatzemat. El mòdul és integrable amb qualsevol sistema d’arxiu segur a llarg termini.

Gestió de Representacions. Aquest mòdul permet que un usuari realitzi un tràmit a la seu electrònica de l’entitat en representació d’un tercer. L’objectiu del mòdul és facilitar la gestió de les representacions de manera fàcil i eficient, amb un mòdul de tipus plug&play, o sigui, que es pugui afegir a la infraestructura actual de qualsevol entitat, configurant el mínim possible i amb les mínimes integracions perquè l’arrencada sigui fàcil. Aquest mòdul aquesta format per un conjunt de Web Services i formularis, que d’aquesta manera permeten, tant que el mòdul funcioni de manera independent, gestionant la gran part de la interacció amb l’usuari final, com interaccionant amb una seu que faci la interacció amb l’usuari i utilitzi el mòdul com a mòdul de negoci.

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial

Herramientas

PORTAFIRMES

Portafirmes. El portafirmes d’e-rubrica és una aplicació web que defineix un escriptori virtual per facilitar la signatura electrònica de documents. Pot funcionar sobre una estació de treball convencional o sobre un dispositiu mòbil. El Portafirmes utilitza diferents serveis de la plataforma e-rubrica, per la qual cosa explota les funcionalitats de la mateixa, en particular, la possibilitat de signar utilitzant certificats emmagatzemats en un HSM amb totes les garanties jurídiques ofertes pel mòdul de gestió d’evidències.

 

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial