Servei de Manteniment Integral

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2015

Carver està duent a terme per un dels seus clients del sector Indústria un Servei de manteniment integral d’aplicacions Informàtiques d’un dels departaments de producció.

Aquest servei abasta els següents tipus de manteniment:

  • Correctiu
  • Evolutiu
  • Preventiu

Les aplicacions cobertes pel servei corresponen a totes les utilitzades en el departament de producció de l’empresa. La tecnologia de les aplicacions és bàsicament Java, juntament amb les eines i complements estàndards.

CPer tal d’optimitzar el servei de manteniment, s’han establert, de mutu acord, uns Indicadors de Nivell de Servei (INS). Per ha elaborar aquests nivells de servei s’han realitzat les següents tasques:

  • S’han inventariat les aplicacions objecte del manteniment
  • S’han catalogat les aplicacions segons la seva criticitat (Baixa, mitja o Alta)
  • S’han tipificat les incidències, segons la seva repercussió (lleus, Mitjanes o Greus)
  • S’ha elaborat un quadre de temps màxim de resposta a incidències, atenent a la criticitat de l’aplicació afectada i al tipus d’incidència.
  • S’ha valorat el nombre màxim d’incidències anuals i mensuals admissibles.
  • S’han estimat les hores anuals dedicades a manteniment evolutiu i preventiu.
  • S’ha designat un Comitè de Seguiment del Servei, que es reuneix mensualment i està compost pel representant de Carver i els responsables de l’Empresa Client.

Les dades de compliment INS són la base sobre la qual s’elabora mensualment l’ISS (Informe de Seguiment del Servei), que es presenta a la reunió del Comitè de Seguiment del Servei. S’hi recullen tots els indicadors del mes i s’incorporen en un resum anual, en el qual es poden observar, a més dels valors puntuals (incidències, temps de resolució, tasques de manteniment preventiu i evolutiu, etc.), les tendències de compliment.

Per dur a terme aquest servei, Carver ha assignat un equip compost per un Cap de Projecte (Membre del Comitè de Seguiment), un analista i tres analistes-programadors, que, en cas de necessitat, es reforça puntualment amb tècnics de l’empresa no assignats inicialment a aquest servei concret.