Adaptació a SEPA

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2013

El passat 30 de març de 2012 es va publicar al Diari Oficial de la Unió Europea el Reglament de data final de la migració a SEPA (Single Euro Payments Area (Zona Única de Pagaments en Euros)), aprovat el 14 de febrer de 2012 per la Comissió, el Consell i el Parlament Europeu, pel qual s’estableixen una sèrie requisits tècnics i de negoci per a la realització de transferències i càrrecs domiciliats en euros. S’estableix el 1 febrer 2014 com a data final per completar la migració cap a les transferències i els càrrecs directes SEPA.

Aquests instruments de pagament no diferencien entre l’ús nacional i transfronterer, compleixen estàndards internacionals, estan sotmesos a un marc legal harmonitzat i permeten el seu procés de forma totalment automàtica.

SEPA aporta els següents beneficis:

  • La possibilitat d’utilitzar un sol compte bancari per a operacions en euros dins de la zona SEPA.
  • Una major protecció per als usuaris de serveis de pagament.
  • L’ús d’estàndards comuns, que permet millores d’eficiència en els processos d’execució de pagaments i redunda en major competència.
  • El desenvolupament d’innovacions en l’àmbit dels instruments de pagament, que servirà de plataforma d’enlairament d’altres serveis de valor afegit, com la facturació electrònica i els pagaments a través del telèfon mòbil o d’Internet.
  • La desaparició de barreres per a l’execució de pagaments internacionals.

A Carver Advanced Systems fa ja algun temps que som sensibles als canvis tecnològics i organitzatius que pot suposar l’adaptació dels protocols de comunicació d’operacions monetàries per adaptar-los a la normativa SEPA.

A Carver hem dut a terme amb èxit diversos projectes d’adaptació dels missatges de transferències i càrrecs domiciliats a SEPA, entre els quals cal destacar el realitzat per a una important companyia asseguradora.

Les entitats financeres europees ja fa bastants mesos manejant els instruments SEPA. Actualment no hi ha cap impediment per beneficiar-se dels avantatges que suposa l’ús de SEPA, i anticipar-se a la competència.