Aplicació de Previsió de Tresoreria

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Carver ha desenvolupat darrerament, per a un dels seus clients del Sector de Serveis, una Aplicació de Previsió de Tresoreria. Aquesta aplicació te com objecte fer una previsió de tresoreria en un horitzó futur determinat i presentar el saldo de tresoreria esperat en cadascú dels mesos d’aquest horitzó, tenint en compte el major número de factors possibles.

Tradicionalment les aplicacions de tresoreria tenen en compte una sèrie de supòsits que, per desgràcia, no es mantenen en el temps degut a canvis en la operativa de la empresa o canvis en factors externs tals com legislació, impostos, etc. Incorporar molts d’aquest supòsits a la aplicació fa que el manteniment d’aquesta es converteixi en una tasca molt feixuga al tenir que canviar constantment dades i algorismes. Per a evitar aquest problema es va decidir que la solució més adient per aquest tipus d’aplicació seria incorporar la modularitat, la parametrització i la programabilitat en el seu disseny.

  • Modularitat. La idea és crear una sèrie de mòduls que responguin cada un d’ells a diferents ens o operacions de la empresa que provoquin ingressos o despeses. Possibles mòduls, així, serien mòduls de facturació, de despeses, d’IVA, etc.
  • Parametrización. Aquests mòduls han d’aplicar diferents paràmetres en el càlculs, per exemple l’IVA és un element canviant , per tant els mòduls han de contemplar la possibilitat de canvi de valor.
  • Programabilitat.  Per últim pot ser que cap mòdul predissenyat s’adapti a les necessitats d’una empresa en concret, per exemple els ingressos esperats degut a una facturació encara no produïda. Es per això que cal incorporar la possibilitat de desenvolupar mòduls a mida per a casos especials.

L’aplicació de Previsió de Tresoreria desenvolupada per Carver incorpora les següents característiques:

  • Mòduls preprogramats:  L’aplicació compta amb una sèrie de mòduls preprogramats, cadascú d’aquests incorpora pagaments o cobraments, consultant bases de dades o altres aplicacions. Dintre d’aquesta categoria hi ha dos tipus de mòduls:
  1. Mòduls periòdics. Permeten incorporar una sèrie de valors fixes com a ingrés o despesa amb una periodicitat determinada.
  2. Mòduls d’accés a bases de dades. Permeten llegir d’una base de dades o d’altres aplicacións les dades pertinents segons una sèrie de paràmetres de periodicitat, IVA, etc.
  3. Mòdul compost. Aquest mòdul permet fer operacions sobre el resultat d’altres mòduls canviant signes. IVAs, etc.
  4. Mòduls programats. L’aplicació defineix una interfície pública de programació (API) que permet incorporar qualsevol tipus d’algorisme o paràmetres ad hoc. Un mòdul programat típic és el de previsió de facturació, per a incorporar els ingressos previstos a partir de dades proporcionades per una aplicació de previsió de facturació.
  5. Escenaris. L’aplicació permet crear diferents escenaris, cadascun d’ells utilitzant mòduls diferents que donaran lloc a diferents estimacions de la tresoreria futura, podent comparar fàcilment el resultats i fer preguntes de tipus “que-passaria-si”.

aplicacio-tresoreria1

Des d’un punt de vista tecnològic aquesta aplicació està desenvolupada en J2EE, utilitzant la nostra eina de desenvolupament Carver MVC. Pel que fa a la capa de persistència, la utilització d’Hibernate garanteix que l’aplicació sigui compatible amb qualsevol Base de Dades Standard de mercat (Oracle, MySQL, SQL Server, etc.).

En definitiva aquesta aplicació creada per Carver, donada la seva potència i la seva capacitat de parametrització, d’adaptació i de creixement, és totalment tranversal, podent ser d’utilitat a qualsevol entitat independentment de sector industrial al que pertanyi.