Classificació automàtica de correus

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Juliol 2014

Un dels projectes que Carver ha abordat recentment, per a alguns dels seus clients, és la construcció d’un sistema de classificació i distribució automàtica als destinataris adequats i concrets de l’Empresa, amb la corresponent traçabilitat integral del procés des de l’entrada fins a la seva sortida (resposta), de tots els correus entrants rebuts massivament en comptes genèrics de l’empresa, amb una eficiència superior al 80%.

Aquest projecte s’emmarca en una de les línies de producte que actualment estem promocionant en Carver de forma intensiva és la de Canal Client. La línia Canal Client, està basada en la tecnologia minerva, desenvolupada per Carver, que integra diverses eines centrades a millorar, optimitzar i rentabilitzar les relacions amb els clients d’una entitat, amb independència del mitjà que s’usi (Telèfon, web, e-mail, twitter, etc.). Una de les tasques que suposa un major esforç per a les Entitats és la d’identificar correctament el destinatari de cadascuna de les entrades que es reben. El funcionament es basa en la utilització d’un mòdul semàntic que interpreta els textos i documents des estructurats continguts en els correus rebuts. Arran d’aquesta interpretació, s’identifiquen conceptes de negoci i dades normalitzades, si n’hi ha.

El proceso de interpretación aplica procedimientos de simplificación del lenguaje natural, sinonimia de negocio y es capaz de clasificar los correos en las categorías establecidas en función de la base de conocimiento establecida.

El procés d’interpretació aplica procediments de simplificació del llenguatge natural, sinonímia de negoci i és capaç de classificar els correus en les categories establertes en funció de la base de coneixement establerta.

Aquesta classificació pot desencadenar directament un nou procés de negoci dins de la companyia, un nou va reexpedir del correu al destinatari adequat, o qualsevol altra acció en funció de les necessitats del client.

La base de coneixement, fa referència, a tots aquells continguts que s’aporten al sistema i que li permeten conèixer el llenguatge del negoci i les seves característiques principals (contingut extret automàticament de la web, intranets, documents, faqs, etc.)

Perquè el sistema millori de forma contínua la seva ràtio d’efectivitat, existeix un procés de retroalimentació, mitjançant el qual, s’informa al mòdul responsable de la gestió del coneixement del sistema, que criteris humans se segueixen per a la re classificació de la informació que en un inici no s’ha pogut catalogar correctament.

El sistema disposa d’un complet back-office que permet l’extracció d’estadístiques per múltiples conceptes, la valoració dels índexs d’eficàcia, el seguiment detallat de totes les operacions i la retroalimentació del propi sistema, entre altres funcions.

Des d’un punt de vista tecnològic el sistema està basat en la Tecnologia mims (Minerva Information Management System).