Control d’activitat

By 15 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Gener 2014

Control d’activitat és una solució web i per a dispositius mòbils que recolza a totes les empreses que pel seu negoci necessiten controlar la dedicació als projectes, i les activitats diàries dels seus treballadors, recollint les dades a través de tot tipus de dispositius i incorporant-los al sistema de gestió de l’empresa.

L’objectiu principal és establir el control per projecte o tasca de les dedicacions de recursos, control diari de l’activitat dels recursos, obtenció d’informes d’acord als controls establerts, centralitzar el registre de dedicacions en una eina accessible per a tots, eliminar l’ús inadequat d’altres eines com excel o correus per informar els consums, facilitar una visió global de l’estat de les tasques i projectes a diferents perfils d’usuari, eliminar intermediaris d’informació, sistema de gestió d’alarmes,…

L’aplicació presenta a cada tècnic la llista de tasques que té assignades. L’autenticació del tècnic es fa automàticament a través del seu número de telèfon, al que l’aplicació té accés. Amb la llista en pantalla, el tècnic té dues opcions per a cadascuna de les tasques normals, reportar manualment el nombre d’hores a través d’un formulari o entrar en manera automàtica; a partir d’aquest moment l’aplicació portarà un compte de les hores dedicades que seran reportades de forma automàtica quan el tècnic doni, mitjançant l’aplicació, la tasca com acabada. Per evitar errors i oblits, l’aplicació reporta unes hores predeterminades a qualsevol tasca no finalitzada en un moment del dia determinat, tots dos valors són configurables. Les tasques especials tals com a vacances, permisos, etc. solament poden reportar-se de forma manual. L’aplicació permet corregir, mitjançant un formulari, qualsevol report incorrecte.