Nova Directiva Europea d’Assegurances (IDD)

Juliol 2017

Carver  ha iniciat amb alguns dels seus clients del sector assegurador els treballs necessaris per a desenvolupar les adaptacions a la nova normativa europea IDD. Aquesta nova Directiva de Distribució d’Assegurances. és la Directiva de Distribució d’Assegurances del Parlament Europeu i del Consell. Coneguda amb les sigles IDD (Insurance Distribution Directive) reemplaçarà l’actual Directiva de Mediació d’Assegurances (Directiva 2002/92 / CE) ( “IMD”). 

IDD va entrar en vigor el 23 de febrer de 2016 després d’haver estat ja publicada en el Diari Oficial de la Comunitat Europea. Els Estats membres, entre ells Espanya, disposen d’un termini de dos anys a partir d’aquesta data (23 de febrer de 2018) per la seva transposició al dret nacional.

Amb la nova IDD, es pretén:

  • Millorar la regulació del mercat minorista i evitar el falsejament de la competència, garantint les mateixes condicions entre tots els distribuïdors d’assegurances i aplicant la normativa a tots els canals.
  • Incrementar la protecció dels consumidors.
  • Detectar, gestionar i mitigar els conflictes d’interessos.
  • Introduir i augmentar el nivell de sancions i mesures administratives per incompliment dels continguts de la directiva.
  • Garantir l’assessorament als consumidors.
  • Vincular la qualificació professional del venedor amb la complexitat del producte a vendre.
  • Possibilitar i facilitar la distribució transfronterera d’assegurances (en qualsevol país de la UE).

IDD afecta a tots aquells que comercialitzin productes d’assegurances, incloses les empreses que tenen una relació directa amb els clients. D’aquesta manera, es pretén regular el 98 per cent del mercat, enfront del 48 per cent de l’encara vigent IMD, que només afecta els mediadors.

Igualment, la norma s’aplicarà a qualsevol persona les activitats consisteixin en contribuir a l’administració i execució dels contractes d’assegurances, incloses les que ho fan en nom de les asseguradores. En l’actualitat, la IMD només contempla als que actuen en nom del prenedor de l’assegurança. Referent a això, les empreses han de demostrar que els professionals que les representen estan degudament autoritzats.

Finalment, la IDD també afectarà els denominats “intermediaris auxiliars”, que hauran de complir una sèrie de condicions per evitar una regulació completa. El seu text també arriba a les pàgines web de comparació d’assegurances o similars.

Carver, amb una gran experiència en el sector assegurador, està treballant en l’anàlisi de la directiva des de fa mesos a fi de minimitzar els riscos en els seus clients i anticipar-se als canvis normatius.