Pla de Prevenció de Riscos Penals

Juny 2016

L’article 31 bis del Codi Penal exigeix que perquè la persona jurídica sigui responsable penal dels delictes comesos pels treballadors i/o empleats, aquests hagin pogut realitzar els fets per no haver-se exercit sobre ells el degut control ateses les concretes circumstàncies del cas. En sentit contrari, ha d’entendre’s que les persones jurídiques no seran penalment responsables si duen a terme unes adequades polítiques de control sobre els seus empleats. No obstant això, la Reforma 2015 s’introdueix una expressa causa d’exempció de la responsabilitat criminal per a les persones jurídiques, fundada en la demostració que l’empresa té i implementa, eficaçment, un programa de prevenció de delictes.

Tenint en compte aquestes consideracions legals, durant el passat mes d’abril en Carver hem engegat un Pla de Prevenció de Riscos Penals (PPRP), que ha estat dissenyat i desenvolupat íntegrament pel nostre Departament de Qualitat i Seguretat.

El Pla de Prevenció de Riscos Penals és un conjunt de mesures voluntàriament adoptades per una Empresa, encaminades a evitar la comissió de faltes o delictes en el si de la mateixa, i a eximir o atenuar la responsabilitat de la mateixa, en el cas que es cometés alguna falta o delicte per part d’algun empleat, tal com estableix la legalitat vigent.

En el nostre cas hem dut a terme una anàlisi dels delictes que poden donar lloc a la responsabilitat penal de Carver, hem habilitat els mitjans per evitar o atenuar la Responsabilitat Penal mitjançant l’engegada de les corresponents mesures pal·liatives. Hem designat un Comitè Responsable del Pla de Prevenció de Riscos Penals, que serà el responsable de seguir el correcte del compliment del Pla i de realitzar les Auditorias de Seguiment.

També, hem desenvolupat un Codi de Conducta que, juntament amb altres documents, estableix les Obligacions dels Empleats, i hem sol·licitat a tots ells que signin un Document de Compromís Formal de compliment d’aquestes Obligacions.