SERVEIS

Carver dedica una important part dels seus esforços professionals a la prestació d’una àmplia gamma de serveis centrada en el disseny, desenvolupament i manteniment d’aplicacions, per a qualsevol Sector Empresarial. En aquesta línia Carver ofereix la possibilitat de contractar projectes claus en mà, manteniment d’aplicacions, serveis de suport, o l’assignació de tècnics de perfils específics, sempre sota uns estrictes estàndards de qualitat, pressuposats perfectament ajustats al treball a realitzar i amb tècnics assignats de la més alta qualificació.

HERRAMIENTAS1

MANTENIMENT D’APLICACIONS

A Carver tenim una dilatada experiència en el manteniment d’aplicacions, en diversos entorns (Java, .net, Client-servidor, Host, etc), d’unes aplicacions concretes o de totes les d’un Departament o Empresa, com a servei integral (Outsourcing) o com a parcial. Fruit de totes aquestes experiències oferim un Servei totalment adaptable a les necessitats dels nostres clients en el qual podem incloure els següents conceptes:

Manteniment Integral. El nostre servei de manteniment pot abastar totes les tipologies possibles

Correctiu

Són aquells canvis precisos per corregir errors del producte software.

Evolutiu

Són les incorporacions, modificacions i eliminacions necessàries en un producte software per cobrir l’expansió o canvi en les necessitats de l’usuari, o les normatives en vigor.

Adaptatiu

Són les modificacions que afecten als entorns en els quals opera el sistema, com a canvis de configuració del maquinari, software basi, gestors de bases de dades, comunicacions, etc.

Perfectivo

Són les accions dutes a terme per millorar la qualitat interna dels sistemes en qualsevol dels seus aspectes: reestructuració del codi, definició més clara del sistema i optimització del rendiment i eficiència.

Acords de Nivell de Servei

Tenen com a objectiu aconseguir un servei de qualitat i de millora contínua, establint una base objectiva i mesurable que defineixi els termes de responsabilitat, i el tipus i extensió de la penalització si aquestes responsabilitats no es compleixen. Els compromisos es defineixen específicament per a cada manteniment per aconseguir els objectius de qualitat desitjats.

Metodologia de seguiment del Manteniment

La nostra metodologia cobreix, entre uns altres els següents aspectes clau:

 • Comitès de Seguiment. Representació mixta de responsables per part del client i de Carver, que es reuneixen periòdicament per controlar l’evolució del Servei i adoptar els acords que garanteixin la bona marxa del servei.
 • Informes de Seguiment del Servei (ISS). Informes periòdics que serveixen de suport als Comitès de Seguiment, en els quals es notifica oficialment:
  • Nivells de servei del mes i acumulats (ANS)
  • Temps mitjà de resolució de les incidències classificades segons la seva prioritat
  • Relació detallada de les incidències de l’últim mes
  • Relació detallada dels evolutius en curs amb hores pactades i hores consumides per mes i totals
  • Gestió i control de canvis i versions
  • Evolució del consum d’hores per tipologia de manteniment
 • Actes dels Comitès. Constància escrita del tractat en els comitès i dels acords adoptats.

Eines de gestió de Tiquets.

Per controlar la cartera de sol·licituds pendents i les incidències reportades amb les seves corresponents accions correctivas, utilitzem eines específicament dissenyades per a això. (Jira, Bugzilla, Trac, etc.).

Pla de transició

Correspon al procés de familiarització amb les aplicacions i processos, amb la finalitat de poder proporcionar el servei garantint els nivells compromesos.

Pla de devolució

Correspon al procés de traspàs del servei una vegada finalitzat, incloent els compromisos que Carver adquireix per realitzar aquesta devolució.

Eines de Qualitat del Software

En els manteniments que emprenem prestem especial atenció als elements de suport que ens ajuden a garantir la qualitat. La nostra experiència ens ha portat a seleccionar una sèrie d’eines. Les principals, entre unes altres, que solem utilitzar estan orientades als següents objectius:

 • Control i gestió de versions (Subversion, ClearCase, SourceSafe, Git, CVS, etc.)
 • Generació de documentació tècnica (Docbook)
 • Anàlisi estàtica de codi (CodePro Analytix, JustCode, ReSharper)
 • Recolzo en proves unitàries i d’estrès (JUnit, Jmeter, NUnit, Parasoft dotTEST)

Integracion sistemas 250

INTEGRACIÓ DE SISTEMES

La Integració de Sistemes es refereix a un conjunt particular de projectes informàtics, la fi dels quals no és el desenvolupament d’una aplicació, si no la posada en conjunció i funcionament de diversos components Software per aconseguir una solució global que respongui a les necessitats de l’usuari. Els components que solem utilitzar en aquest tipus de projectes són productes de mercat, o bé solucions Open Source, amb adequació a les necessitats específiques de cada client. Normalment utilitzem la Solució Open Source com a plataforma tecnològica sobre la qual construir l’aplicació final.

Les fases que desenvolupem en aquest tipus de projectes segons la nostra metodologia de treball són:

 • Definició de l’Arquitectura Tècnica General
 • Selecció dels components a Integrar:
  • Software de Base
  • Mecanismes de persistència de dades
  • Aplicacions de mercat o Open Source
  • Complements tecnològics
 • Implantació, que comporta:
  • Harmonització dels component seleccionats
  • Definició i desenvolupament d’interfícies espécificos
 • Adaptació de solucions:
  • Disseny de les adaptacions
  • Desenvolupament de les adaptacions
  • Prova del Software adaptat
 • Prova General del Sistema
 • Formació dels usuaris
 • Posada en Funcionament
 • Manteniment

En algunes ocasions els projectes d’Integració que desenvolupem en Carver se centren fonamentalment en l’ajuda a la Implantació d’estàndards de mercat (SAP, Oracle, etc.), mitjançant l’adaptació i connexió d’aplicacions existents perquè puguin alimentar i alimentar-se de dades de solució principal. Tots els projectes referits a la Integració de Sistemes que desenvolupem en Carver, igual que succeeix amb els Desenvolupaments de Projectes Software, estan emparats pels nostres estàndards de Qualitat, desenvolupats sota les metodologies que se seleccionin i se sotmeten a un estricte procés de seguiment.

Proyecto2 250

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES SOFTWARE

A partir de la recollida de requeriments de l’usuari, iniciem el procés de desenvolupament de projectes de Software. Podem incorporar la nostra metodologia de desenvolupament de projectes (Mètrica 3) o podem adaptar-nos a la qual ens faciliti cada client. Ens encarreguem del control i gestió del projecte, tant des d’un punt de vista comptable com a funcional i tècnic. Aportem eines d’ajuda al desenvolupament (pròpies o de mercat) o podem usar aquelles que ens suggereixin els nostres clients. Configurem els equips humans en funció del know-how funcional i de l’experiència tecnològica requerida en cada cas. Incidim en les proves i prestem especial atenció a lliurar un producte final d’alta qualitat. Tots els nostres projectes estan emparats pel seu corresponent període de garantia.

Carver té una dilatada experiència en projectes de definició, disseny i construcció d’aplicacions basades en diversos entorns (J2EE, .net, Android, IOS, etc.). Entenem que les aplicacions que dissenyem i desenvolupem han de complir amb exigents paràmetres de Qualitat i permetre un senzill manteniment posterior, sense que tot això repercuteixi en un augment de costos. Amb aquesta finalitat en Carver no tan solament utilitzem en els projectes de desenvolupament les nostres metodologies, sinó que aportem sistemes i eines (Software) a aquest procés per garantir la Qualitat del Producte final i reduir al màxim els costos, tant de desenvolupament com de manteniment.

Aportem també àmplia experiència en diferents tipologies de Bases de dades en les quals allotjar la capa de persistència (Oracle, MySQL, SQL Server, etc.)

Les línies generals en les quals basem el desenvolupament de projectes són:

 • Metodologia de Desenvolupament de Projectes. En Carver hem desenvolupat una metodologia pròpia basada en Mètrica 3 i compatible amb l’orientació a objectes. En els projectes de desenvolupament apliquem les nostres metodologies o, si la que el client ens suggereixi (Scrum, Rational Unified Process (RUP), etc.)
 • Metodologia de seguiment del Projecte. Nostra metodologia cobreix, entre uns altres els següents aspectes clau:
  • Comitès de Seguiment. Representació mixta de responsables per part del client i de Carver, que es reuneixen periòdicament per controlar l’evolució del Servei i adoptar els acords que garanteixin la bona marxa del servei.
  • Informes de Seguiment del Projecte (ISP). Informes periòdics que serveixen de suport als Comitès de Seguiment, en els quals es notifica oficialment:
   • Tasques realitzades en el període
   • Estat de les tasques en curs
   • Previsió per al proper període
   • Problemes o incidències sorgides
   • Control de riscos
   • Visió general del projecte
  • Actes dels Comitès. Constància escrita del tractat en els comitès i dels acords adoptats.
 • Eines de Seguiment de Projectes. Per controlar l’avanç de les tasques dels projectes, les planificacions, els esforços consumits i l’estat general del projecte, utilitzem eines específicament dissenyades per a això. (MS Project, Jira, dotProject, etc.)
 • Eines de Suport al Desenvolupament. En els desenvolupaments que emprenem prestem especial atenció als elements de suport que ens ajuden a garantir la qualitat i la productivitat. La nostra experiència ens ha portat a seleccionar una sèrie d’eines. Les principals eines, entre unes altres, que solem utilitzar estan orientades als següents objectius:
  • Plataformes (SharePoint)
  • Frameworks (WPF, WCF, MS Entity Framework, Spring.net, NHibernate)
  • Plataforma d’anàlisi i desenvolupament (Eclipsi, Enterprise Architect)
  • Control i gestió de versions (Subversion, GIT)
  • Generació de documentació tècnica (Docbook)
  • Anàlisi de codi (JustCode, ReShaper)
  • Recolzo en proves unitàries i d’estrès (NUnit i Parasoft dot TEST)

outsourcing 250

OUTSOURCING

L’Outsourcing consisteix en la transferència a tercers de certs processos complementaris que no formen part del nucli principal del negoci de l’empresa que subcontracta el servei, permetent concentrar els esforços en les activitats essencials del seu negoci, a fi d’obtenir competitivitat i resultats tangibles. Addicionalment la importància de l’Outsourcing TIC consisteix a atorgar valor, agilitat i reduir els temps de resposta, alhora que l’empresa contractant aconsegueix una reducció de costos i de personal dedicat al manteniment.

L’Outsourcing es dóna en un ambient de cooperació entre dues empreses, amb diferents organitzacions i plantejaments estratègics, s’alien per poder compartir un mateix objectiu, millorar la qualitat dels serveis i obtenir un major benefici o utilitat.

Els principals avantatges que s’obtenen són:

 • Augment de l’eficiència de la companyia, enfocant-se en el que l’empresa fa millor.
 • Augment de la flexibilitat per adaptar-se als canvis segons les condicions del negoci, la demanda dels productes i / o serveis i la tecnologia.
 • Garantia de lliuraments fiables i en el termini benvolgut.
 • Reducció dels Cicles de vida dels projectes.
 • Optimització en la utilització dels recursos.
 • Conversió dels costos fixos en costos variables.
 • Aprenentatge i posada al dia en noves tecnologies a través del proveïdor especialitzat.
 • Millorar de la imatge corporativa a través de l’associació amb proveïdors especialitzats.

En Carver podem dur a terme el Servei d’Outsourcing bé en les nostres oficines, usant els nostres propis recursos tècnics, o accedint mitjançant connexions tipus VPN als ordinadors del client. Addicionalment podem complementar aquest Outsourcing amb el servei d’Help-Desk.

ORGANIZACION1

PRESTACIÓ DE RECURSOS TÈCNICS

Una altra de les modalitats de servei que oferim en Carver és la prestació de Recursos Tècnics. Posem a la disposició dels nostres clients els tècnics més qualificats a les tecnologies més capdavanteres, podent ajudar així a puntes de treball específiques del propi departament Informàtic del client, o portant el control del departament.

Aquest servei consisteix fonamentalment a proporcionar tècnics d’alta qualificació professional per cobrir una sèrie de perfils que requereixen una formació i coneixements molt específics, definits pel nostre client. Optativament es contempla la possibilitat d’incorporació d’aquests tècnics a la seva plantilla, una vegada cobert un termini de temps determinat.

Les labors que estem duent a terme per a la realització d’aquest Servei són:

 • Recerca i localització dels tècnics segons la formació, experiència i coneixements tècnics requerits. Per a això Carver disposa d’una àmplia plantilla pròpia i d’una extensa base de dades de candidats.
 • Realització, en cas de noves incorporacions, d’un test d’avaluació, que és determinant per al procés de selecció.
 • Formació prèvia a la incorporació. Es realitzen cicles formatius per enfortir o complementar els coneixements requerits pel nostre client.
 • Incorporació dels tècnics a l’estructura del nostre client
 • Gestió del període de prova i adaptació dels tècnics.
 • Substitució dels tècnics per indicació raonada del client, o per baixes no previstes.
 • Seguiment continu de l’evolució dels tècnics realitzat pel Gerent de compte assignat, amb avaluació contínua.

El Servei, tal com hem esmentat, pot incloure un acord pel qual el nostre client, després d’un termini de temps determinat, pot proposar als tècnics assignats per Carver la incorporació a la seva plantilla. Quan ambdues parts (el nostre client i els tècnics designats) arriben a un acord, Carver facilita aquesta operació, com a part integral del Servei.

Software Factory 250

SOFTWARE FACTORY

La diferència principal entre un projecte de desenvolupament de Software i un servei de Software Factory radica que el primer cobreix tot el Cicle de Vida del Software, des de la presa de requeriments i disseny funcional fins a la construcció, proves d’acceptació i se centra en la organització i especialització per aconseguir programari de qualitat a menor cost, automatitzant i industrialitzant els processos de desenvolupament de Software.

En les nostres oficines disposem de les estructures organitzatives especialitzades en la producció d’aplicacions de Software o components de Software d’acord a especificacions, definides pels usuaris, i en modalitat de Software Factory. En nostra Software Factory apliquem les tècniques de fabricació i els principis de desenvolupament de Software per imitar els beneficis de la manufactura tradicional. Aquest servei ho oferim com a complemento del Servei d’Outsourcing ,si existeixen alts volums de manteniment evolutiu, o per al desenvolupament de projectes de Software de grans aplicacions.

REDUATENCION1

HELP DESK

El servei d’Help Desk es basa en un conjunt de recursos tècnics i humans que permeten donar suport a diferents nivells d’usuaris informàtics d’una empresa, tals com a servei de suport a usuaris de sistemes informàtics, i pot complementar al Servei de Manteniment. Habitualment es presta suport telefònic centralitzat online, atès de forma immediata i individualitzada per Tècnics Especialitzats.

Carver també pot aportar sistemes informàtics de gestió de la funció d’Help Desk. Addicionalment en Carver disposem d’eines de suport als operadors d’Help Desk (minerva customer channel), que faciliten la seva labor i redueixen dràsticament els temps i costos de formació d’aquests.

Sobre la base de l’experiència acumulada en el sector assegurador, i en el desenvolupament d’aplicacions per a la gestió del frau en diverses companyies asseguradores, Carver posa a la disposició de les empreses del Sector Assegurador una eina específica dissenyada per a la detecció del frau a les àrees de subscripció i sinistres. La finalitat d’aquesta eina se centra en:

L’eina de detecció de Frau es basa fonamentalment en un sistema de scoring, que utilitza una sèrie de taules de puntuació associades a unes regles de negoci determinades, que es comproven en diferents moments de la pòlissa així com durant tota la vida dels sinistres que puguin ocórrer.

L’eficiència en la detecció del Frau depèn que les regles que es defineixen siguin un fidel reflex de les casuístiques que típicament desencadenen els fraus, i en la freqüència amb que aquestes solen produir-se.

El resultat d’aquesta avaluació és una puntuació sobre la base de la qual es realitzen una sèrie d’accions definides prèviament, que constitueixen el workflow de la gestió de Frau.

La definició de les regles de negoci constitueix la primera part del projecte, en la qual s’estableix una estreta col·laboració entre els analistes de negoci de Carver i els usuaris finals de l’aplicació.

Existeix una part configurable per part de l’usuari, per a això es dota al gestor de les eines necessàries per a aquesta tasca , i un nucli no configurable per part de l’usuari, el qual es pot adaptar tècnicament seguint les seves indicacions.

Operacion de sistemas 250

OPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES

El servei d’Operació i Administració de Sistemes es pot adaptar a les necessitats específiques de cada client, seleccionant entre les següents funcions bàsiques:

 • Planificar, organitzar, dirigir i controlar els esforços, activitats i recursos de les àrees i sistemes d’informàtica i desenvolupament tecnològic
 • Definir criteris i vetllar pel compliment dels mecanismes de disponibilitat, seguretat i accés als sistemes d’informació administrats.
  • Instal·lació i configuració de sistemes operatius
  • Manteniment i inventari dels subsistemes físic i lògic.
  • Administrar els sistemes de telecomunicacions.
  • Monitoratge i gestió d’incidències del Software
  • Monitoratge i gestió d’incidències dels sistemes
  • Manteniment de la seguretat en sistemes informàtics
 • Còpia de seguretat i restauració de la informació
 • Coordinació amb l’equip d’Help Desk
 • Seguiment de la qualitat del servei

Per ampliar aquesta informació posi’s en contacte amb el nostre equip comercial