SOLUCIONS

Des de Carver volem oferir solucions als diferents problemes amb els quals es troben sovint les Empreses. Moltes vegades desconeixen que amb una solució tecnològica poden millorar el rendiment dels seus negocis.

A continuació s’exposen una sèrie de casos pràctics on la seva empresa pot veure’s reflectida:

CONTROLAR ELS COSTOS DELS PROJECTES TIC

EURO1

CONTROLAR ELS COSTOS DELS PROJECTES TIC

La realització d’un projecte per abordar el disseny i construcció d’una nova aplicació informàtica, l’adaptació i engegada d’una aplicació de mercat, o simplement afrontar l’evolució funcional o tècnica d’una aplicació pot provocar incertesa tant en els terminis de realització com al pressupost final. Sol donar-se amb molta freqüència que els projectes realitzats per la pròpia empresa es dilatin excessivament en el temps i, com a conseqüència d’això, es desbordin els pressupostos, i tot això amb la sensació d’estar donant un mal servei a algun departament o a tota l’organització.

COM HO SOLUCIONEM

A Carver disposem d’equips especialitzats en el desenvolupament de projectes claus en mà, en diverses plataformes i tecnologies, amb contrastada experiència. També disposem de metodologies pròpies, tant per al desenvolupament com per al control i gestió del projecte. Treballem sobre una definició precisa del projecte a abordar, amb un compromís de terminis de lliurament i cost total. Posem a la disposició dels nostres clients tots els elements de seguiment del projecte perquè es pugui anar verificant el seu correcte desenvolupament i el nivell de qualitat dels productes que s’obtenen, i es puguin prendre a temps les decisions pal·liatives als possibles problemes que poguessin sorgir.

SERVEIS RELACIONATS

Projecte2 250

DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES SOFTWARE

Integracion sistemes 250

INTEGRACIÓ DE SISTEMES

AFRONTAR LES PUNTES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT TIC

ESTADISTICAS1

AFRONTAR LES PUNTES DE TREBALL DEL DEPARTAMENT TIC

Un dels problemes més freqüents en un Departament TIC és l’aparició de puntes de treball, temporals o estacionals. També és bastant comú que es produeixin baixes de llarga durada o excedències per diversos motius. Tot això contribueix al fet que sigui difícil gestionar la planificació global del Departament TIC, i que obligui a incorporacions i desincorporaciones contínues de plantilla.

Quan això succeeix, si es vol seguir mantenint el nivell òptim productivitat del Departament s’han de buscar els reforços precisos de forma urgent, i quan aquests s’aconsegueixen sol aparèixer el problema que no posseeixen l’experiència o coneixements tècnics i funcionals requerits.

COM HO SOLUCIONEM

A Carver disposem d’una àmplia plantilla de professionals experts en una gran varietat de tecnologies, plataformes de desenvolupament, llenguatges de programació, bases de dades, etc. Els nostres professionals a més d’acreditar les experiències requerides, poden aportar les certificacions oficials que acrediten que la seva formació és la idònia per cobrir el lloc que se sol·licita. Tenim la capacitat de cobrir els llocs en temps molt curts i amb unes tarifes competitives. Efectuem el seguiment de l’evolució dels tècnics assignats i ens comprometem, si es donés la circumstància, a reemplaçar a aquells tècnics que no complissin amb el perfil requerit. Les assignacions poden ser perllongades o puntuals, depenent de les necessitats de cada client.

SERVEIS RELACIONATS

ORGANIZACION1

PRESTACIÓ DE RECURSOS TÈCNICS

OPTIMITZAR EL TALENT DEL DEPARTAMENT TIC

DIANA1

OPTIMITZAR EL TALENT DEL DEPARTAMENT TIC

Un dels problemes que sol presentar-se en un Departament TIC és la dedicació gairebé exclusiva de la plantilla a resoldre la problemàtica del dia a dia. Resolució d’incidències, atenció telefònica d’usuaris, petits manteniments imposats per canvis legals, i una infinitat de petites tasques que no suposen l’aportació de valor afegit i impedeixen que la plantilla del Departament TIC es pugui dedicar a labors més creatives, tals com a anàlisis, disseny i desenvolupament de noves aplicacions, aprenentatge de noves tecnologies, etc.

COM HO SOLUCIONEM

A Carver li oferim la possibilitat de minimitzar la dedicació del departament TIC a la problemàtica del dia a dia. Ens podem fer càrrec del manteniment de les aplicacions, tant d’algunes concretes com de totes les de l’empresa, per àrees funcionals, per departaments, per tecnologies, etc. Carver garanteix l’optimització dels costos de manteniment durant la durada del contracte, i que va a tenir informació i control absolut sobre com evolucionen aquests manteniments, de com es consumeixen les hores de dedicació. Plantejarem els Acords de Nivell de Servei més adequats a la seva problemàtica. Posarem a la disposició dels manteniments la nostra metodologia de seguiment, les millors eines de seguiment i un ampli ventall de software de control de Qualitat i Testing d’aplicacions. Mensualment tindrà tota la informació de control i podrà decidir com actuar en els propers mesos. Carver pot també oferir-li serveis d’Help-Desk i d’Operació i Administració de Sistemes, lligats als manteniments contractats, o com a complement dels mateixos.

SERVEIS RELACIONATS

Externalización de serveis tecnològics

HERRAMIENTAS1

MANTENIMENT I OUTSOURCING D’APLICACIONS

REDUATENCION1

HELP DESK

Operacion de sistemas 250

OPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE SISTEMES

REDUIR EL RÀTIO DE FUGIDES DE LA WEB

EXIT1

REDUIR EL RÀTIO DE FUGIDES DE LA WEB

Té la web de l’empresa el volum de tràfic adequat? Disposa d’un nombre de visites que li ajudi a aconseguir els objectius de negoci?

En nombroses ocasions les webs corporatives tenen un nombre de visites adequat i suficient perquè la seva marca aconsegueixi els nivells de vendes adequats, però també succeeix que de vegades un alt volum de tràfic no es transforma en Vendes. A aquesta situació la hi denomina Webs amb fugides. Fugides de clients que abandonen nostra web abans de consumar una operació per diferents motius:

 • Processos de compra poc clars
 • Formularis complexos
 • Dubtes al moment de realitzar el pagament
 • Etc

COM HO SOLUCIONEM

CARVER disposa de solucions eficients per proporcionar als usuaris de la web resposta a les seves inquietuds sense la necessitat de perdre de vista el focus que presenta la web en un moment donat, en les següents situacions:

 • Assistint un procés de compra
 • Responent a les preguntes freqüents FAQs
 • Reconduint a l’usuari a un centre d’atenció telefònica
 • Reconduint a l’usuari a un formulari específic
 • Etc.

SERVEIS RELACIONATS

MINERVA1

MUS-MINERVA USER SUPPORT

APROPAR L'ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Al CIUTADÀ

Administración electrónica 250

APROPAR L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA Al CIUTADÀ

L’Administració té l’obligació d’apropar-se a tots els ciutadans, d’optimitzar els recursos, de agilitar els tràmits i d’evolucionar utilitzant les noves tecnologies.

L’Administració està posant a la disposició del ciutadà potents plataformes en Internet, i aquest pot trobar un enorme volum d’informació. Però aquest procés no està exempt d’obstacles. L’excés d’informació dificulta tots els procediments, la ubicació i distribució dels continguts no sempre és entesa pel ciutadà i el llenguatge de l’Administració no sol ser el mateix que habitualment utilitza el ciutadà.

Així, podem dir que no s’està traient profit de tot el que es pot fer a través d’Internet perquè no s’està sabent proporcionar l’accés adequat a la informació. El problema no està en cap lloc, el problema és que cadascun de nosaltres organitzaria la mateixa informació d’una forma diferent.

COM HO SOLUCIONEM

Com podem ajudar a un Ciutadà que no parla el mateix llenguatge que l’Administració i que, sovint, no troba el que està buscant? No qüestionant-li, no tenint en compte si es cometen faltes d’ortografia, simplement ajudant-li i atenent-li.

La Solució que proposa Carver consisteix en facilitar i agilitar la recerca realitzada pels ciutadans, a interpretar les seves peticions correctament i posar la informació, el tramiti i qualsevol una altra element que es busqui al seu abast, sense més, apropant l’Administració al Ciutadà.

CARVER posa a la disposició de l’Administració la seva línia de productes basats en la interpretació del llenguatge natural amb el modulo de semàntica entrenat específicament per establir una correcta relació entre el llenguatge de l’Administració respecte al llenguatge del ciutadà.

SERVEIS RELACIONATS

MINERVA1

MUS-MINERVA USER SUPPORT

INFORMACION1

MTC-MINERVA TEXT CLASSIFIER

REDUIR ELS COSTOS I MILLORAR LA QUALITAT DE L'ATENCIÓ ONLINE Al CLIENT

Reduccion de costes 250

REDUIR ELS COSTOS I MILLORAR LA QUALITAT DE L’ATENCIÓ ONLINE Al CLIENT

Podem millorar l’atenció multicanal d’una compañia? Atenció per correu electrònic, disminució de les trucades telefòniques, eficiència de la web, etc.

Els clients tenen ara a la seva disposició una sèrie de canals per comunicar-se amb l’empresa a diferents nivells, i això requereix, per part de la companyia, una capacitat de resposta que, al seu torn, està generant costos reals no previstos. No previstos perquè és impossible determinar d’una manera estàndard per a cada client quants minuts de trucada telefònica seran necessaris, o quants missatges d’e-mail, o quants enviaments postals.

Així doncs els problemes típics per canal són:

 • Call center / Xat (horari limitat, costos alts, resposta al calent de difícil anàlisi)
 • Formularis complexos
 • Correu electrònic (horari limitat, costos alts, difícil anàlisi, resposta diferida)
 • Web clàssica (L’usuari no troba el que busca, se sent desatès, abandonant el canal i cerca sortida als canals anteriors)

COM HO SOLUCIONEM

Des de CARVER, hem desenvolupat una línia de productes orientats a la gestió de la informació, dins dels quals, es troba un assistent virtual per a la web, el qual mitjançant la utilització d’avançades tècniques d’interpretació del llenguatge natural, semàntica de negoci, tolerància a les faltes d’ortografia i amb capacitat conversacional, converteix la web en una plataforma perfecta en la qual l’usuari trobarà amb facilitat allò que aquesta buscant.

La depurada tecnologia, permet mitjançant la utilització d’un popup en format Xat, comunicar-se amb els internautes sense que la web perdi el focus en el que realment és important per a la companyia. Permet respostes directes i independitza el contingut del sistema de menús propi de la web. Una millor atenció al canal web reduirà substancialment el nombre de trucades telefòniques.

Independentment, de produir-se la trucada, un altre producte permet proporcionar als usuaris de CallCenter la mateixa tecnologia que la presentada a la web, proporcionant a aquests les respostes necessàries per atendre a les peticions dels clients.

Amb tot això aconseguim:

 • Millora en l’atenció al client.
 • Reducció de costos de manteniments Web
 • Millora de la qualitat i homogeneïtzació de les respostes, mateixes respostes per diferents canals
 • Seguiment de les converses Web i Callcenter
 • Millora constant de les FAQs del servei
 • Coneixement de les inquietuds dels clients
 • Potenciació del canal Web en incorporar un fet diferencial

SERVEIS RELACIONATS

MINERVA1

MUS-MINERVA USER SUPPORT

LA IMPORTÀNCIA DE TROBAR EL QUE AQUESTES BUSCANT

BUSQUEDA1

LA IMPORTÀNCIA DE TROBAR EL QUE AQUESTES BUSCANT

És molt freqüent buscar alguna dada concreta per Internet i veure’ns desbordats per la quantitat d’informació a la qual tenim accés i no trobant el que realment busquem. Disposar de massa informació ens fa ineficaces. De què ens serveix davant una consulta obtenir 1.000.000 de resultats, si no llegim més de 5 d’ells?

Finalment, l’usuari que accedeix a una web tendeix a llegir i a navegar el mínim. Si l’usuari veu en l’home el que està buscant, o ho localitza en les primeres respostes d’una recerca, continua a la nostra web, en cas contrari, abandona la recerca.

COM HO SOLUCIONEM

El proper i-step són els sistemes de recerca intel·ligents. Aquests sistemes són capaços d’obviar faltes d’ortografia, corregir errors de tecleig, processar les consultes dels usuaris, preparant el text per optimitzar la resposta, considerar sinònims i proporcionar respostes prefixades a preguntes habituals, obtenint, així, una fiabilitat molt alta en els resultats.

CARVER presenta el seu sistema de recerca intel·ligent, basat en tecnologia MIMS (Minerva Information Management System), que soluciona els problemes plantejats.

SERVEIS RELACIONATS

MINERVA1

MUS-MINERVA USER SUPPORT

INFORMACION1

MTC-MINERVA TEXT CLASSIFIER

AUTOMATITZAR LA GESTIÓ D'EMAILS DE BÚSTIES CORPORATIVES

EMAIL1

AUTOMATITZAR LA GESTIÓ D’EMAILS DE BÚSTIES CORPORATIVES

Disposa l’empresa d’un correu corporatiu perquè els clients es comuniquin amb ella? Es compta amb el temps suficient per donar resposta a tots els correus que es reben a través d’aquest canal? Es coneix el cost de distribuir la informació als diferents departaments implicats? Es proporcionen respostes adequades en contingut i en el temps apropiat a les consultes realitzades pels seus clients?

Si l’empresa cuida l’atenció al client, haurà respost afirmativament a moltes de les preguntes anteriors, però el que és clar és que atendre les bústies proporcionades pel canal Internet té un cost elevat i la qualitat obtinguda està en funció del volum de recursos assignats.

COM HO SOLUCIONEM

Des de Carver hem desenvolupat solucions que ens permeten distribuir els correus entrants a les bústies corporatives de l’empresa pels diferents departaments de la companyia.

De la mateixa forma, en funció dels continguts dels correus es poden parametritzar respostes automàtiques perquè el client sàpiga que s’aquesta tractant la seva sol·licitud pel personal adequat.

SERVEIS RELACIONATS

INFORMACION1

MTC-MINERVA TEXT CLASSIFIER

AUGMENTAR LA RELLEVÀNCIA D'UNA MARCA A la WEB

MARCA1

AUGMENTAR LA RELLEVÀNCIA D’UNA MARCA A la WEB

L’objectiu està en situar la Marca Comercial al capdavant de la web, fer que sigui ella qui interactui amb el client i li subministri la informació ja existent a la pròpia web.

Actualment, totes les empreses, estan preocupades per captar l’atenció del client i intentar orientar la seva navegació de forma estratègica. Existeixen diferents mètriques i mètodes per aconseguir aquesta fi, des de conceptes d’usabilidad, estudis d’orientació visual, distribució típica de continguts, anàlisis del clic-stream, etc.

L’estudi de com distribuir els continguts perquè sigui més fàcil que el client localitzi la informació, pot ser ardu i costós, i cada vegada que s’afegeixen continguts a la web cal refer-ho. El mateix ocorre amb els complexos estudis per orientar la navegació del client cap a on ens interessa.

El futur passa per abandonar el concepte de navegació i aconseguir que el client parli amb l’Assistent personal de la web. I qui millor pot parlar d’una empresa que la seva pròpia marca o imatge corporativa?

COM HO SOLUCIONEM

Per tot això, Carver presenta el seu Assistent Virtual que és capaç de, amb la Imatge o la Marca d’empresa, interactuar amb el client. És capaç de parlar amb ell en el seu idioma, corregir, automàticament mancades d’ortografia i errors de tecleig, mantenir converses sobre temes diversos i, el més important, guiar-li fins a on vulgui anar. Minerva també et permet predefinir diferents respostes a diferents preguntes amb el que es pot orientar el flux de la conversa amb el client.

PRODUCTES

MINERVA1

MUS-MINERVA USER SUPPORT

MINIMITZAR EL TEMPS DE RECERCA D'INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ EN L'EMPRESA

TIEMPO1

AUGMENTAR LA RELLEVÀNCIA D’UNA MARCA A la WEB

Quant temps es dedica en l’empresa per buscar informació i documents pels directoris de la xarxa?

El cost del temps perdut és molt elevat. Els empleats produeixen diàriament grans quantitats de documentació. Aquesta documentació s’emmagatzema en diferents formats i llocs, carpetes compartides, no respectant sempre el lloc previst per al seu emmagatzematge.

S’acostumen a definir sistemes de directoris amb una nomenclatura més o menys clara que deuria ser suficient per a una posterior localització de la documentació, però no sempre és així. Altres organitzacions gasten grans quantitats de pressupost en l’engegada de sofisticats sistemes de gestió documental, que al final acaben presentant els mateixos problemes a l’hora de localitzar aquell document o aquella informació que necessitem de forma més o menys immediata.

COM HO SOLUCIONEM

Des de Carver proposem una solució de recerca basada en eines de lingüística computacional que etiqueten de forma automàtica els documents per poder realitzar una recerca ràpida i eficaç, independitzant el sistema d’emmagatzematge del realment important, localitzar allò que estem buscant.

SERVEIS RELACIONATS

INFORMACION1

MTC-MINERVA TEXT CLASSIFIER