Unificació d’aplicacions en entorns AS/400 i Java

By 14 February, 2016 Uncategorized @ca No Comments

Carver ha desenvolupat un projecte per a l’administració, consistent en unificar en una sola diverses bases de dades, amb informació de persones, en diferents entorns. El repte que plantejava el projecte estava tant en la fusió de les dades contingudes en les bases de dades originals, amb depuració inclosa, com en compartir la base de dades única per diferents entorns. diagrama

La base de dades resultant s’ha establert en un entorn Oracle. Diverses aplicacions, algunes en entorn AS/400 i altres en entorn Java, accedeixen a les dades mitjançant mòduls únics. També s’ha desenvolupat una aplicació per a poder mantenir directament la base de dades, i que totes les aplicacions utilitzin els mòduls desenvolupats per a facilitar les consultes i actualitzacions de la mateixa. Això ha comportat desenvolupar vies bidireccionals de comunicació entre l’AS/400 i la part Java, així com l’encapsulament dels mòduls d’accés a BB.DD. en forma de webservices.

Des dels dos entorns, AS/400 i Java, s’accedeix a les dades d’Oracle mitjançant la invocació dels mòduls d’accés, mai de forma directa. Per a aconseguir això, s’ha fet servir un Toolkit d’IBM, la funció bàsica del qual és aconseguir aquest tipus de flux de dades. Lògicament, des de la part Java també s’ha hagut de donar visibilitat a l’AS/400, ja que en aquest entorn resideixen algunes dades necessàries pel procés general.